فرصت های شغلی

شرکت M&L Pharmaceutical کارمندان شرکت را اعضای خانواده خود می داند. نقطه قوت شرکت ، اتحاد و وفاداری کارمندان است. در صورتیکه می خواهید در شرکت M&L کار کنید، رزومه خود را به آدرس ایمیل ml.pharmaceutical@verizon.net ارسال نمایید.