มาตรฐานการผลิตยา

การได้รับมาตรฐานทางการผลิตจาก GMPs ของ M&L Phamarceutical

คุณภาพคือสิ่งที่บริษัทเราให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง ครอบคลุมกระบวนการผลิต โดยการตรวจสอบความแปรปรวนของน้ำหนัก ความแข็ง ความกร่อนและการแตกตัวของยา หรือตรวจคุณภาพทางเคมีกายภาพ เช่น ค่าความชื้น pH ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ตรงตามสูตรที่ได้กำหนดไว้ และอยู่บนมาตรฐานการควบคุมคุณภาพการผลิตยา ภายใต้แนวทางการปฏิบัติขององค์การอนามัยโลก GMPs